Welkom » Mijn partner COPD » Mei partner COPD
Gratisaftellen.nl

Hei wel ech Eech é béschen Erklären wei Mein Daag Verleefd ,mat Mengen Partner COPD,wel Ech nennen en," Mein Partner "wel Ech Geléirt hun Mat Him zu Leven ,!!!...An net Géint Him!!!

                                                              Am johr 1998 as COPD bei mir Diagnostiséirt gin,an am ufank woust ech nét viel domadden un zu fänken ,mais mat der gudde begledung vun mein Dockter ,Pfysiotherapeut mein Man ,an meng kanner sin ech elo bal een expert gin op dessem gebiet...         Stoer    Am ufang haat ech nach nét gans viel problemer ,ech war just schnell mid,an auser otem ,mais mat den johren as et leus a leus mé schlem gin!!!   Usträngungen sin nét mé einfach gin...An ech breuch emmer méi héllef am däglechen leven,sogeur wan meng Enkelkennerscher kommen ,kan ech sie nét einfach méi an′Lucht heulen,dan kommen sie op mè schouss  an gin se gud geknuddelt!!! senter 2005  breuch ech sauerstof während 16 stonnen ,an senter 2009 während 24 stonnen!!!

Fir am haus hun ech é Concentrator ,an do as God sei dank eng laaaaang leitung drun ,sodas ech gud am haus ronderum kommen!!!

 Fir enner wée hun ech é mobilen Concentrator dén mat akku bedrieven gét ,opgeleud kan éen en sogeur och am auto während dem benotzen wat eng super saach as !!! Ech kan domadden nach éenechen moosen deelheulen um Socialen leven ..gell?Am ufank sin ech niet gären domadden erraus gaang ,mais et gewint é séch drun !!!Meng Fam. a Frenn gesin et mol nét méi kréien ech oft gesoot!!!

Et as wichtéch é gud ümfeld zu hun ...an daat hun ech,an dofir vun hei aus mol een DECKE MERCI!!!

                                                            Wan mir éng Sorty plangen...(wel plangen muss éen spontanität géet niet méi einfach) dan Graust et mir schons fir méch färdéch zu maachen...Et fängt schon mam Duschen un      Daat maachen ech am zitzen...oofscwänken ...azeefen ....raschten...oofschwänken,hoor wäschen....raschten...oofschwänken...an oofdreschnen...raschten...cremen ....an dan undooen...mat der ennerwäsch geet et éeneche moosen,mais mam B.H. as et nét méi einfach ,et sin zwar klèngichheten mais am dägléchen méerkt éen et emmer méi wéi usträngend eng klitzeklèng saach kan sin!!!

déen B.H. rutscht niet einfach op engem fiechten kéerper ,an een collant versichen ech zou viel wéi méigelech zu meiden wel deen  as och nét einfach un zu dooen,et heud éen och métlerweil seng Trikken wéi éen sech uleet fir et méi einfach zu maachen...,god sei dank gin et wel flot weit Kleder ,dé mat enger Box och flot ausgesin... mat de Schong geet et ,mais mat Stiewelen brauch ech och Hellef!!!

                                                             Meng hoor gin och Geföhnt mat intervallen...An mat Schminken hun ech God sei Dank keng problemer... é

Make-up op meng donker reefer...Rouge op meng bäckelcher an lipsen,é Kayaal an ech gesin errum mei frésch(oder frèch...) aus...Tong uitsteken   Oef!!!....Daat as geschaft...elo nach Raschten an Opootemen ...an dan können mir entléch um Tour Gooen!!!Lachen

                                                            Fir ennerwee heulen ech mein Rolator mat...et as eng gud Steip an ech hun mein Stilchen dobei gell?(gesid Dir ,alles heut och seng firdeeler!!!)An mir können dodurch mei weit gooen !!!Ech haat dat schons gemeerkt un de kannerkutschen vun eisen Enkelkénnercher ,dat war och eng gud stèip!!!   

                                                            D′leit sooen alt "Du geseis awer gud aus! "  ech Bedanken mech dan ...an denken...

                                      Keen deen gesèit wei ech mech plooen...

                                      wei schweir et as sech nemmen un zu dooen......

                                      wei ech neuts schnaapen no loft....

                                      an wei een emmer an emmer ...hoft...

                                      et gét hei an do eng trän verdréckt...

                                      mais op gin ...nee...daat gét et nét!!!!!!!!!!Knipogen

                                                          Am haushalt breuch ech zwar och emmer mei hellef ,mein Man staubsaucht an ech stepsen...

leus mais et fonctioneert,an eist Tania könt fensteren botzen ,an och dei saachen dei een Mann nét esou gud möcht (awer Pssstt...) Sogeur eisen Steve möcht mir des öfteren dat engt oder anert!!!

 An de kichen könt mein Man och emmer mei an den azatz, gromperen oofschedden ,oder e schwéirt döppen rickelen as och seng scharch...mais eesen maachen ech nach selver Hmm...................

                                                             Während menger des öfteren op enthalten an de Klinick sin ech am ufang  och vun engem Psycoloog begleed gin ,an ech hun geléirt fir al negative saachen vun mir ewesch zu haalen ,an daat maachen ech och,...ob daat é Mensch,Déir oder Saach as ,et as zwar e beschen Egoistesch  an as mir am ufang schweir gefal , mais ech feuren elo gud domadden an et deed mir gud!!!

                                                            Mat enger gudde Virbrteedung an ennerstutzung menger Docktesch  ,an mengem Man ,hun mir et riskeirt eisen Wanter am Sueden vun Speunien zu verbrengen,an et as eis Super gelong!!! Mir hun e gans flotten Site ,an hun gans leif Leit kennengeleiert!!Ech hun sogeur un engem Workchop deelgehol!!! Ech wolt moolen ,awer eng therapeutin ,dei och an Holland mat patienten wei mir schaft ,heut mech geroden mat Specksteen zu schaffen,an Ech hun et ferdech breucht!! ! 1x d`woch gin ech an d`masage an kreien och do kläpping gemaach,wat eng super saach as !!! Sogeur line-dance am setzen hun ech mat gemeet!

                              Also ,Dir gesit das een och nach mat aschränkung kan Genéisen...deen eenseche manko hei as ,das een seng kanner doch vermest,obschon mir däglech iwer skyp am contackt sin !!! 

                                                            Am Mei gesin mir eis errum ,an dan kan ech warscheinlech  och op Breissel gooen ,wou ennersicht gét ob ech a fro kommen fir eng longentransplantation. An daat as meng hoffnung ,nét alleng fir mech ,mais meng gans Famille mus op mech ruckzicht heulen ,an daat dreckt mech ,wel sie hun och recht op eent freit lewen .....

                                                           Wéen probéiert kan verleieren oder GEWANNEN...

                                                           Wéen niet probéiert heut schons VERLEUR!!!!

   An déssem sin....Bleif laachen!!!!!!!!!!!!!Knipogen

 Hei wel ech och een gans DECKE MERCI  hannerloosen fir  ,mein Mann ,meng Kanner, meng Enkelkanner , mein Dockter S.Casel , meng Famille,meng Letzeburger Frénn, meng Holländech,Speunech an Englech Frénn,                                 

        ,geschriewen  01-03.2011         

Maak een Gratis Website met JouwWeb